Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej

16.06.2021

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej, do której prawami autorskimi dysponuje Wykonawca oraz przeniesienie na Zamawiającego licencji niewyłącznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rodzinnej gry karcianej, do której prawami autorskimi dysponuje Wykonawca oraz przeniesienie na Zamawiającego licencji niewyłącznej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 50 %

Ocena wizualizacji kart 30 %

Dodatkowe karty 20 %

Termin składania ofert

30 czerwca 2021 r. godz. 13:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/31327/details

Metadane

Data publikacji : 16.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry