Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych

15.10.2020

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobu zagospodarowania obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobu zagospodarowania obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w okresie do 18 grudnia 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %
Doświadczenie 20%

Termin składania ofert

27 października 2020 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/18471/details

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry