Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

UNIEWAŻNIONE Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC”

15.07.2020

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


05.08.2020 Unieważnienie postępowania

Postępowania zostało unieważnione na podstawie pkt 14.5 Zapytania Ofertowego.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa odzieży dla edukatorów na potrzeby projektu „Kampania Kolejowe ABC”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie od dnia zawarcia Umowy do 31 października 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %
Jakość 40%

Termin składania ofert

29 lipca 2020 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 15.07.2020
Data modyfikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry