Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

08.08.2019

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIiŚ 5.2-23 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


06.09.2019 Unieważnienie postępowania

Postępowania zostało unieważnione na podstawie pkt 14.5 Zapytania Ofertowego.


28.08.2019 Informacja o złożonych ofertach

W załącznikach do strony opublikowano: Informacja o złożonych oferach


22.08.2019 Modyfikacja Zapytania ofertowego

W związku z uwagami Wykonawców modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do Zapytania - Wzór umowy. Odpowiedź na zgłoszone uwagi oraz ujednolicone wersje zmienionych dokumentów dostępne są w załącznikach do strony.


09.08.2019 Modyfikacja Zapytania ofertowego

W związku z opublikowaniem nie aktualnej wersji Załącznika nr 1 Wzoru umowy (zawierajcego Opis Przedmiotu Zamowienia), zostaje on w dniu dzisiejszym zmieniony na aktualny.


Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) nr POIiŚ 5.2-23, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Termin realizacji zamówienia: do 14 lub do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy, jednak nie później niż do15 października 2019 r.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 179822500-7 Usługi projektów graficznych, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Kryteria oceny ofert: Jakość 50%, Cena 30%, Termin 20%

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00

Metadane

Data publikacji : 08.08.2019
Data modyfikacji : 17.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry