Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - opracowanie podręcznika z dobrymi praktykami obsługi osób z niepełnosprawnością na kolei.

23.07.2019

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie podręcznika z dobrymi praktykami obsługi osób z niepełnosprawnością na kolei.

12.08.2019 Informacja o wyborze oferty

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze oferty.


05.08.2019 Informacja o złożonych ofertach

W załącznikach do strony zamieszczono informację o złożonych ofertach.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie podręcznika z dobrymi praktykami obsługi osób z niepełnosprawnością na kolei.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji

4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Przed przekazaniem do odbioru ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi konsultacje przedmiotu zamówienia z uzgodnionymi z Zamawiającym 5 organizacjami pożytku publicznego oraz przedstawi raport z tych konsultacji.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%

Doświadczenie 30%

Jakość 20%

Termin składania ofert

2 sierpnia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 23.07.2019
Data modyfikacji : 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry