Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

11.01.2019

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.


24.01.2019 - Unieważnienie postępowania

W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

Termin realizacji

24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin składania ofert

21 stycznia 2019 r. godz. 12:00


Postępowanie jest dostępne także na platformie zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl/gdzie można złożyć ofertę w formie elektronicznej.

Instrukcja korzystania z platfornmy dostępna jest pod adresem Instrukcja

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 27.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry