Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

04.06.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


21.06.2018 - WYNIK POSTĘPOWANIA

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1.

Postępowanie w zakresie Zadania 2 pozostaje nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert. 


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania:

Zadanie 1: Świadczenie usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego w zakresie koncepcji monitorowania i egzaminowania maszynistów przez Prezesa UTK i założeń realizacji Projektu niezbędnych do przygotowania postępowania na opracowanie Studium Wykonalności Projektu oraz w trakcie dalszej realizacji Projektu;

Zadanie 2: Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert: 13 czerwca 2018 r.  godz. 13:00

 

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Data modyfikacji : 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry