Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu/analizy kluczowych przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów dotyczących rachunkowości

08.03.2018

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Wykonanie audytu/analizy kluczowych przewoźników kolejowych w zakresie spełnienia wymogów dotyczących rachunkowości".

W związku z dużą ilością pytań do postępowania, Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do 23.03.2018 r. do godz.: 16:15


Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje czynności polegające na:

  1. wykonaniu analizy wdrożenia przez kluczowych przewoźników kolejowych nowych obowiązków dotyczących rachunkowości, określonych  w ustawie z dnia  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, w tym  przedstawieniu wyników analizy w postaci kompleksowego opracowania;
  2. wypracowaniu wytycznych dla przedsiębiorstw kolejowych dotyczących spełnienia wymogów w zakresie oddzielnej sprawozdawczości finansowej dla linii kolejowych, obiektów infrastruktury i bocznic oraz, w przypadku realizacji usług transportu pasażerów i towarów, oddzielnej sprawozdawczości finansowej dla każdego rodzaju usług.
  3. przeprowadzeniu konsultacji dla pracowników Zamawiającego w zakresie doboru materiałów dowodowych, procedury i metodyki weryfikacji przez Prezesa UTK przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących rachunkowości określonych w przywołanej powyżej ustawie.

Kryteria oceny ofert: Cena 100%

Termin składania ofert: 16.03.2018 r. godz.: 16:15  NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.03.2018 r. godz. 16.15

Metadane

Data publikacji : 08.03.2018
Data modyfikacji : 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry