Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

05.03.2018

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy”.

Ze względu na brak ważnych ofert, które niepodlegają odrzuceniu - postępowanie zostało unieważnione.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy
  2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
  3. Opis szczegółowych zasad, warunków realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

    Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

    Termin składania ofert: 13 marca 2018 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 05.03.2018
Data modyfikacji : 16.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry