Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej www.kolejoweabc.pl na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC wraz ze szkoleniem z obsługi wdrożonych systemów i funkcjonalności.

24.11.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie strony internetowej www.kolejoweabc.pl na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC wraz ze szkoleniem z obsługi wdrożonych systemów i funkcjonalności.

Termin realizacji zamówienia: 70 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72413000-8 (usługi w zakresie projektowania strony www)

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %
Jakość wykonanych stron internetowych - 40 %

Termin składania ofert: 4 grudnia 2017 r.  godz. 09:00

Metadane

Data publikacji : 24.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
do góry