Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - na wykonanie robót budowlanych w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego

03.08.2017

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt. 14.5 Zapytania Ofertowego 


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego zostały określone w pkt. 2.3. Zapytania Ofertowego). Koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej oraz dokonaniem szczegółowych pomiarów ponosi Wykonawca.

Termin realizacji zamówienia:

1. Wykonawca w przeciągu 7 dni od daty podpisania Umowy przygotuje na własny koszt oraz dostarczyć Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót – stosowną dokumentację wykonawczą w zakresie planowanych robót budowlanych oraz instalacyjnych.
2. Wykonawca do 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej, wykona roboty budowlane o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy tydzień obejmuje pełny okres, o którym mowa w pkt. 4
3. Wykonawca w przeciągu 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych, o których mowa w pkt. 2, przygotuje na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu, po zakończeniu robót – stosowną dokumentację powykonawczą w zakresie przeprowadzonych robót budowlanych oraz instalacyjnych.
4. Roboty wynikające z przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie od piątku od godz. 16:15 do poniedziałku do godz. 6:00.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych; 45442100-8 - Roboty malarskie; 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kryteria oceny ofert: Cena 80%, Gwarancja 20%

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. do godziny 13:00

Metadane

Data publikacji : 03.08.2017
Data modyfikacji : 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry