Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na opracowanie projektów graficznych, skład, łamanie oraz druk ulotek, plakatów i broszur informacyjnych służących informacji i promocji podstawowych praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

31.07.2017

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów graficznych, skład, łamanie oraz druk ulotek, plakatów i broszur informacyjnych służących informacji i promocji podstawowych praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

04.08.2017 r. - UWAGA! Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia - Rozdział III pkt. 1.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 16 sierpnia do godziny 12:00


Termin składania ofert: 14 sierpnia 2017 r. godz. 16:15 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro.
Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAFWZPL.251.489.2017 - Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych dla RPPK”.

Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.
W takim przypadku należy w temacie wiadomości wpisać „BAF-WZPL.251.489.2017 - Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych dla RPPK”.

Zamówienie zostanie zrealizowanie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Do oferty należy dołączyć:

1.  Portfolio zawierające 5 realizacji projektów graficznych plakatów informacyjno-promocyjnych wykonanych techniką animacyjną wraz z referencjami, należy dołączyć wydruki wykonanych projektów lub przedstawić je w innej formie, na przykład w plikach PDF lub poprzez wskazanie linków, pod którymi się one znajdują.

2.  Wstępny projekt graficzny plakatu informacyjnopromocyjnego dotyczącego praw pasażerów w transporcie kolejowym, wykonanego techniką animacyjną lub opis jego koncepcji (stanowi kryterium oceny „Jakość”).

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się:
Cena - 60%
Jakość - 40%

Metadane

Data publikacji : 31.07.2017
Data modyfikacji : 08.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry