Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na aplikacje IT w ramach Kampanii Kolejowe ABC

13.07.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na aplikacje IT w ramach Kampanii Kolejowe ABC".

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych i wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na aplikacje IT w ramach Kampanii Kolejowe ABC dotyczących:

  1. 3 aplikacji, z których każda składa się z m.in. 6 edukacyjnych ćwiczeń multimedialnych na tablice interaktywne (dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych),
  2. gry symulacyjnej kontrolowanej za pomocą pada (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych),
  3. gry edukacyjnej na urządzenia mobilne umożliwiającej zaliczanie kilku poziomów trudności oraz zbieranie punktów, które będą przypisywane indywidualnym graczom i/lub placówkom edukacyjnym, do których gracze będą przypisani.

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się także w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1044100

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 72200000-7 (Usługi doradcze w zakresie programowania i oprogramowania).

Kryteria oceny ofert: Cena 50%, Doświadczenie 50%

Termin składania ofert: 20 lipca 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry