Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

NIEROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

27.06.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 


 27.07.2017 r. - POSTĘPOWANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE


29.06.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia Zapytania ofertowego


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi doradcze oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania postępowań na opracowanie strategii i koncepcji kreatywnej kampanii medialnej, produkcję elementów kampanii oraz zakup mediów w ramach Projektu.

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się także w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041259

Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Doświadczenie 40%

Termin składania ofert: 04 lipca 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2017
Data modyfikacji : 27.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry