Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

NIEROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów edukacyjnych, tj. scenariuszy zajęć, treści autorskich e-podręczników dla nauczycieli oraz książek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowo-drogowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (klasy I-III) i szkolnym (klasy IV-VI)

27.06.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 

05.07.2017 r. - POSTĘPOWANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

Zamawiający informuje, iż ze względu na brak ofert niniejsze postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów edukacyjnych, tj. scenariuszy zajęć, treści autorskich e-podręczników dla nauczycieli oraz książek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowo-drogowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym (klasy I-III) i szkolnym (klasy IV-VI).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. opracowanie merytoryczne

  • materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych: trzech rodzajów scenariuszy zajęć oraz trzech rodzajów e-podręczników dla nauczycieli i wychowawców,
  • książek edukacyjnych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, dostosowanych odpowiednio do trzech grup wiekowych, zgodnie z podziałem określonym w rozdz. II pkt 2 lit. a

2. opracowanie graficzne materiałów i książek, o których powyżej.

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się także w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041221

Termin realizacji zamówienia: 70 dni

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

Kryteria oceny ofert: Cena 40%, Jakość 60%

Termin składania ofert: 04 lipca 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2017
Data modyfikacji : 05.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry