Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

14.06.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


27.06.2017 r. - ZADANIE 1 - POSTĘPOWANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

Zamawiający informuje, iż ze względu na brak ofert w zakresie Zadania 1 postępowanie w tym zakresie pozostaje nierozstrzygnięte.


UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert z 22.06.2017 r. na 26.06.2017 r.

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania:

Zadanie 1: usługi doradcze oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania postępowań na opracowanie strategii i koncepcji kreatywnej kampanii medialnej, produkcję
elementów kampanii oraz zakup mediów w ramach Projektu.

Zadanie 2: doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych dotyczących Kampanii Kolejowe ABC.

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne oraz w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego

Kryteria oceny ofert: Cena 60%, Doświadczenie 40%

Termin składania ofert: 26 czerwca 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry