Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Kampania Kolejowe ABC, w tym zaprojektowanie bohatera Projektu oraz opracowanie hasła przewodniego

12.04.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Kampania Kolejowe ABC, w tym zaprojektowanie bohatera Projektu oraz opracowanie hasła przewodniego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej Kampanii Kolejowe ABC.

  1. Logo powinno być znakiem charakteryzującym się wysokim poziomem graficznym, kreującym pozytywny wizerunek Projektu.
  2. Księga Znaku – dokument zawierający dokładny opis budowy logo, spis zasad i wytycznych dotyczących stosowania logo (maksymalne ustandaryzowanie), współwystępowania logo z innymi znakami oraz przykłady wizualne użycia znaku m.in. na wizytówkach, artykułach biurowych, samochodach, stoiskach reklamowych, odzieży pracowniczej.
  3. Hasło powinno być unikatowe, w atrakcyjny sposób wyrażające ideę Projektu.
  4. Bohater Projektu powinien stanowić motyw przewodni Kampanii Kolejowe ABC.
  5. System Identyfikacji Wizualnej – zestaw symboli, znaków, kolorów, materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację Projektu w otoczeniu. SIW (system identyfikacji wizualnej) tworzą: symbol (znak i logotyp), druki (papier firmowy, koperty, wizytówki i in.), kolory, identyfikatory i ubiór wyróżniający pracowników, materiały wykorzystywane w działaniach reklamowych i public relations, opakowania. 

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówienia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne oraz w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 179822500-7 Usługi projektów graficznych, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Kryteria oceny ofert: Cena 50%, Jakość 50%

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2017 r. do godziny 14:00

Metadane

Data publikacji : 12.04.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry