Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei

29.03.2017

Urząd Transportu Kolejowego, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony www dla Rzecznika Praw Pasażera Kolei.


25.04.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W załącznikach do strony dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Strona musi zostać wykonana zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

Zamówienie obejmuje:

  • Dostawę i konfigurację systemu CMS
  • Opracowanie graficzne layoutu stron
  • Zaproponowanie materiału graficznego
  • Umieszczenie dostarczonych tekstów i grafiki
  • Uruchomienie serwisu WWW
  • Nadzór nad całością w formie gwarancji

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW.

Kryteria oceny ofert: Cena 50%, Ocena portfolio wraz z referencjami 50%

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2017 r. do godziny 16:15.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.03.2017
Data modyfikacji : 25.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry