Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: ocena bezpieczeństwa i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym

05.09.2016

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
do góry