Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Rozenanie cenowe na dostawa wraz z montażem, sprzątnięciem opakowań i rozstawieniem mebli biurowych w pomieszczeniach Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

22.07.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego– planuje udzielenie zamówienia w ramach Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 29 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry