Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK oraz materiałów informacyjno – promocyjnych opatrzonych logo projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

03.04.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

a) materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK

oraz

b) materiałów informacyjno – promocyjnych opatrzonych logo projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji w szczególności dotyczącej:

1) szacunkowej ceny netto i brutto odrębnie dla każdego materiału oraz łącznej wartości brutto dla całego zamówienia,

2) minimalnego okresu, jaki musi upłynąć od podpisania umowy do realizacji dostawy.

Termin nadsyłania informacji do 8 kwietnia 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 03.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry