Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - sporządzanie merytorycznych ekspertyz dotyczących uwag lub postulatów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (AKUE) lub Komisji Europejskiej (KE) w odniesieniu do obecnie projektowanej zmiany Listy Prezesa UTK lub innych krajowych przepisów technicznych w zakresie podsystemu „Sterowanie”.

13.03.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na usługę polegająca na sporządzeniu merytorycznych ekspertyz związanych z procedurą notyfikacji Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Lista Prezesa UTK), dla podsystemu strukturalnego „Sterowanie”, przeprowadzanej przed Komisją Europejską.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 20 marca 2020 r.


 

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry