Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - usługa zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i wsparcia technicznego platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych, a także powiązanej z nią aplikacji na urządzenia mobilne

11.02.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadsyłania informacji do 19 lutego 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry