Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów"

16.03.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i obsługa konferencji w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn."Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów";

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Koncepcja wizualna miejsca konferencji (K) 30%

Koncepcja aranżacji multimedialnej konferencji (A) 10%

Termin składania ofert

27.03.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/105792/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry