Nawigacja

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski

22.02.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego, polegającej na adaptacji powierzchni biurowej Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Doświadczenie: 40%

Termin składania ofert

03.03.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/102725/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry