Nawigacja

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

20.01.2023

Zamówienie jest częściowo finansowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 14.02.2023 r. godz. 10:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji 1 piętra pomieszczeń biurowo- administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, mieszczącego się pod adresem: Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU") oraz dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do PPU.

Termin realizacji

W terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Okres gwarancji: 40%

Termin składania ofert

06.02.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/99103/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 20.01.2023
Data modyfikacji : 03.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry