Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych

12.01.2023

Zamówienie jest częściowo finansowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania antywirusowego, biurowego i licencji dostępowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części jak niżej:

Część 1 – Dostawa oprogramowania antywirusowego
Część 2 – Dostawa oprogramowania biurowego i licencji dostępowych.

Termin realizacji

W terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

20.01.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/82620/details

Metadane

Data publikacji : 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry