Nawigacja

Zamówienia publiczne

Meble biurowe (krzesła) do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

30.12.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 18.01.2023 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych (krzeseł i foteli) na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji pierwszej dostawy to maksymalnie 56 dni (8 tygodni). Pierwsza dostawa będzie realizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 56 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%
Termin realizacji pierwszej dostawy 30%
Gwarancja 10%

Termin składania ofert

13 stycznia 2023 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/97104/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 30.12.2022
Data modyfikacji : 13.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry