Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich dla pracowników

30.12.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 24.01.2023 r. godz. 10:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 18.01.2023 r. godz. 10:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania programów, przygotowania oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich dla grupy maksymalnie 85 pracowników Oddziałów Terenowych UTK. Planowana jest organizacja trzech szkoleń dla każdego pracownika: jednego trzydniowego szkolenia stacjonarngo oraz dwóch szkoleń jednodniowych zdalnych.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przy czym termin realizacji poszczególnych szkoleń będzie każdorazowo uzgadniany z wybranym Wykonawcą.

Kryteria oceny ofert

Cena 55%
Doświadczenie 45%

Termin składania ofert

13 stycznia 2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/97086/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 30.12.2022
Data modyfikacji : 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry