Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną

21.12.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną tj. organizacją serwisu kawowego oraz przygotowaniem i podawaniem cateringu w następujących miastach: Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Szczecin w podziale na 6 części.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części jak niżej:
Część 1 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Krakowie;
Część 2 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Katowicach;
Część 3 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Gdańsku;
Część 4 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu we Wrocławiu;
Część 5 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Poznaniu;
Część 6 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Szczecinie.

Termin realizacji

Niezależnie od części zamówienie będzie realizowane przez okres 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin składania ofert

11 stycznia 2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/96465/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 21.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry