Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa meblowa do pomieszczeń Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

08.12.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy meblowej wykonanej na wymiar w pomieszczeniach Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Termin realizacji

Zamówienie ma zostać zrealizowane w dwóch zadaniach. Zadanie nr 1 dotyczy dostawy zabudowy parteru powierzchni i będzie realizowane w terminie maksymalnie do 30 dni od zawarcia umowy. Zadanie nr 2 dotyczy dostawy zabudowy pierwszego piętra powierzchni i będzie realizowane w terminie 30 dni od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 30.06.2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%
Gwarancja 40%

Termin składania ofert

22 grudnia 2022 r. godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/80405/details

Metadane

Data publikacji : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry