Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Meble biurowe do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

26.10.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 10.11.2022 r. godz. 10:00


Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł i foteli oraz stołów konferencyjnych i egzaminacyjnych na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części jak niżej:

Część 1 – Krzesła i fotele.
Część 2 – Meble biurowe, gabinetowe i konferencyjne.
Część 3 – Stoły egzaminacyjne.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia, dla Części 1 i 2 wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji pierwszej dostawy to maksymalnie 56 dni (8 tygodni). Pierwsza dostawa będzie realizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 56 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania zamówienia, dla Części 3, to maksymalnie 56 dni (8 tygodni) w zakresie dostawy. Zamówienie będzie realizowane w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 56 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny dla Częsci 1 i 2:

Cena 60%
Termin realizacji pierwszej dostawy 30%
Gwarancja 10%

Kryteria oceny dla Części 3:

Cena 60%
Termin realizacji 30%
Gwarancja 10%

Termin składania ofert

4 listopada 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/76341/details

Metadane

Data publikacji : 26.10.2022
Data modyfikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry