Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z zakresu transportu kolejowego w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

06.09.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego organizowanych w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK), w formie szkoleń zdalnych w siedzibie Zamawiającego lub w formie szkoleń stacjonarnych w Warszawie w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego lub w formie szkoleń hybrydowych w siedzibie Zamawiającego lub lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części w zależności od tematu szkolenia, jak niżej:

Część 1 – Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (praktyczne aspekty uruchomienia i funkcjonowania bocznic).
Część 2 – Oględziny i pomiary taboru i infrastruktury po zdarzeniach kolejowych – szkolenie dla uczestników komisji kolejowych.
Część 3 – Szkolenia dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury: aspekt psychologicznej przydatności maszynisty po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.
Część 4 – Budowa, eksploatacja i utrzymanie nowoczesnego taboru kolejowego, w tym: badania nieniszczące ram wózków jezdnych, zestawów kołowych, ram wagonowych; przygotowywanie założeń techniczno-eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego; sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego; ocena stanu technicznego wagonów w eksploatacji – układy hamulcowe, wózki jezdne i zestawy kołowe, zderzaki, ramy wagonów, układy ogrzewania i klimatyzacji, ocena zgodności.
Część 5 – Koleje wąskotorowe – bezpieczne przewozy.

Termin realizacji

Bez względu na część, zamówienie będzie realizowane w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przy czym termin realizacji poszczególnych szkoleń będzie każdorazowo uzgadniany z wybranym Wykonawcą.

Kryteria oceny ofert

Bez względu na część:

Cena 60%
Doświadczenie 25%
Agenda 15%

Termin składania ofert

19 września 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/71588/details

Metadane

Data publikacji : 06.09.2022
Data modyfikacji : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry