Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

03.08.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 31 sierpień 2022 r. godz. 10:00

 


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%
Termin realizacji 20%
Gwarancja 20%

Termin składania ofert

31 sierpień 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/68546/details


 

Metadane

Data publikacji : 03.08.2022
Data modyfikacji : 29.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry