Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi Pocztowe i Kurierskie

27.07.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 22.08.2022 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 17.08.2022 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 12.08.2022 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części jak niżej:
Część 1 – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896) wraz z usługą odbioru tych przesyłek z lokalizacji Zamawiającego;
Część 2 – świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu:

Termin realizacji

Część 1 – przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że usługa odbioru przesyłek z lokalizacji mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 211, 02-222 Warszawa, obowiązywać będzie przez okres 20 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2023 r.;
Część 2 – przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert w zakresie Części 1

Cena 60%
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / bezrobotnych / 30> lub 50< 20%
Możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowych 20%

Kryteria oceny ofert w zakresie Części 1

Cena 80%
Możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowych 20%

Termin składania ofert

5 sierpnia 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/67892/details

Metadane

Data publikacji : 27.07.2022
Data modyfikacji : 17.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry