Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Dostawa urządzeń drukujących i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

29.06.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów na potrzeby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części jak niżej:

Część 1 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.
Część 2 – Dostawa skanerów.

Termin realizacji

Część 1: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Część 2: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Dla każdej części

Cena 60%
Termin realizacji 20%
Gwarancja 20%

Termin składania ofert

14 lipec 2022 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/65047/details

Metadane

Data publikacji : 29.06.2022
Data modyfikacji : 10.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry