Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z zakresu techniki kolejowej w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

28.12.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego organizowanych w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK), w formie szkoleń zdalnych w siedzibie Zamawiającego lub w formie stacjonarnej w Warszawie w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na jedenaście odrębnych części w zależności od tematu szkolenia, jak niżej:

Część 1 – Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem.
Część 2 – Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów - Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne.
Część 3 – Zestawy specyfikacji Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R.
Część 4 – Oględziny i pomiary taboru i infrastruktury po wykolejeniach – szkolenie dla uczestników komisji kolejowych.
Część 5 – Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Część 6 – Szkolenia dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury: aspekt psychologicznej przydatności pracownika po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.
Część 7 – Budowa, eksploatacja i utrzymanie nowoczesnego taboru kolejowego, w tym: badania ultradźwiękowe związane z eksploatacją wózków jezdnych, badania ultradźwiękowe związane z eksploatacją wózków jezdnych, ram wagonowych i ich naprawą, przygotowywanie założeń techniczno - eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, oceny stanu technicznego wagonów – układy hamulcowe, wózki jezdne, zderzaki, ramy wagonów, układy klimatyzacji, ocena zgodności.
Część 8 – Systemy zasilania trakcji elektrycznej, wymagania dla sieci trakcyjnej.
Część 9 – Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa.
Część 10 – Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji).
Część 11 – Koleje wąskotorowe – bezpieczne przewozy.

Termin realizacji

Bez względu na część, zamówienie będzie realizowane w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przy czym termin realizacji poszczególnych szkoleń będzie każdorazowo uzgadniany z wybranym Wykonawcą.

Kryteria oceny ofert

Bez względu na część:

Cena 60%
Doświadczenie 25%
Agenda 15%

Termin składania ofert

20 stycznia 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/48982/details

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Data modyfikacji : 24.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry