Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

28.12.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części jak niżej:

Część 1 – Materiały edukacyjno-promocyjne
Część 2 – Maskotki bohatera kampanii.

Termin realizacji

Bez względu na część, zamówienie będzie realizowane do 31 stycznia 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Bez względu na część:

Cena 50%
Jakość 50%

Termin składania ofert

02 lutego 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/48956/details

Metadane

Data publikacji : 28.12.2021
Data modyfikacji : 10.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry