Nawigacja

Zamówienia publiczne

Druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK

18.10.2021

Zamówienie w Części 1 przedmiotu zamówienia jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk, oprawa i dostawa książek, broszur, sprawozdań, magazynów i biuletynów na potrzeby UTK. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części jak poniżej.

Część 1 – Druk, oprawa oraz dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI szkół podstawowych) wraz z akcesoriami do gry w ramach projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”.
Część 2 – Druk i dostawa broszury informacyjno-promocyjnej dotyczącej praw pasażerów.
Część 3 – Druk, oprawa i dostawa publikacji „Biuletynu Kultury Bezpieczeństwa” i „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”.
Część 4 – Druk, oprawa i dostawa publikacji „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego” i „Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.

Termin realizacji

Część 1 – przez okres 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Część 2 – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Część 3 – do 20 grudnia 2021 r.
Część 4 – do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2

Cena 60%
Jakość 20%
Aspekty środowiskowe 10%

Część 3 i 4

Cena 60%
Jakość 32%
Aspekty środowiskowe 8%

Termin składania ofert

05 listopad 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/42237/details

Metadane

Data publikacji : 18.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry