Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej

02.08.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0360/21 pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2021 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej:
Część 1 Ekspertyza określająca prawidłowość zabudowy urządzeń dSAT w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa przewozów kolejowych i trwałości infrastruktury kolejowej.
Część 2 Ekspertyza dotycząca określenia katalogu funkcji i osiągów wybranych części pojazdów kolejowych na potrzeby zarządzania konfiguracją pojazdów kolejowych w zakresie wymiany w ramach utrzymania, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2016/797.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 40%

Doświadczenie 60%

Termin składania ofert

12 sierpnia 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/35635/details

Metadane

Data publikacji : 02.08.2021
Data modyfikacji : 29.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry