Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

21.06.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIiŚ 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez okres 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Doświadczenie zespołu 40%

Termin składania ofert

02 lipiec 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/31814/details


 

Metadane

Data publikacji : 21.06.2021
Data modyfikacji : 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry