Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem systemu informatycznego KREMiPPK

21.04.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanej z wytworzeniem i wdrożeniem KREMiPPK poprzez wynajem specjalistów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez okres 16 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie umowy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem jak poniżej.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest dzień zawarcia umowy na realizację KREMiPPK, w konsekwencji rozstrzygnięcia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy BDG-WZPU.2501.2.2021).

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Doświadczenie zespołu 40%

Termin składania ofert

26 maj 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/26680/details


 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2021
Data modyfikacji : 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry