Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

09.04.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert to 11 czerwca 2021 r godz. 10:30


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane do 22.11.2027 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Jakość 20%

Doświadczenie 20%

Termin składania ofert

17 maj 2021 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/25936/details


 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2021
Data modyfikacji : 21.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry