Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

28.12.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert 08 luty 2021 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech symulatorów pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń, niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane do 30.09.2027 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 45%

Doświadczenie 30%

Jakość 25%

Termin składania ofert

02 luty 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/21407/details

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Data modyfikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry