Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

08.12.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej, realizowanej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych oraz usług wsparcia w zakresie przygotowania postępowań na opracowanie strategii kampanii medialnej, produkcję elementów kampanii oraz zakup mediów w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie do 31 sierpnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50 %
Doświadczenie 50 %

Termin składania ofert

18 grudzień 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na platformie zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20566/details

Metadane

Data publikacji : 08.12.2020
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry