Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Kampania Kolejowe ABC II

30.10.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”: Projekt 5.2-24, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


01.04.2021 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W załącznikach opublikowano informację o udzieleniu zamówienia


09.03.2021 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W załącznikach opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


17.11.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach opublikowano informację z otwarcia ofert.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

W związku ze zmianą warunków udziału termin składania ofert został przesunięty na:

17.11.2020 r. godz. 11:00


06.11.2020 WYJAŚENIENIA I MODYFIKACJE OOZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo wyjaśnienie oraz informację o zmianach OOZ. Ponadto w związku z wprowadzonymi modyfikacjami udostępniono ujednolicone na dzień 6 listopada 2020 r. wersje OOZ oraz OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do OOZ.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez okres 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Doświadczenie: 40%

Termin składania ofert

12 listopada 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/19158/details

Metadane

Data publikacji : 30.10.2020
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry