Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego

02.10.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16 października 2020 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 16 października 2020 r. godz. 11:30

Otwarcie ofert nastąpi zdalnie za pośrednictwem linku umieszczonego w Wyjaśnieniach Ogłoszenia o zamówieniu.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia technicznego i prawnego z zakresu transportu kolejowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 odrębnych części w zależności od tematu szkolenia, jak niżej:
Część 1: Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem.

Część 2: Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów - Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty - identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne.

Część 3: Nowe rozporządzenie w sprawie otwartego dostępu (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE) oraz omówienie metodyki przeprowadzania badania równowagi ekonomicznej na podstawie rozporządzenia 2018/1795.

Część 4: Zestawy specyfikacji Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R.

Część 5: Szkolenia dla uczestników komisji kolejowych dotyczących styku (najczęściej) dwóch różnych podmiotów kolejowych: styk tor – zestaw kołowy w aspekcie pomiarów statycznych oraz dynamicznych toru oraz taboru podczas prowadzenia postępowań związanych z wykolejeniem taboru; styk pantograf – sieć trakcyjna w przypadkach uszkodzenia.

Część 6: Teleinformatyka wykorzystywana przy działaniu urządzeń komputerowych sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem światłowodów i kodowania cyfrowego jak podstawowy element działania systemu ERTMS.

Część 7: Oględziny i pomiary taboru i infrastruktury po wykolejeniach.

Część 8: Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym: standaryzacja interfejsów pomiędzy różnymi typami urządzeń srk, diagnostyka urządzeń komputerowych, proces utrzymaniowy i naprawczy elektronicznych urządzeń srk.

Część 9: Szkolenia dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury: aspekt psychologicznej przydatności pracownika po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Część 10: Budowa i eksploatacja nowoczesnego taboru kolejowego, w tym: badania ultradźwiękowe związane z eksploatacją wózków jezdnych, ram wagonowych i ich naprawą, przygotowywanie założeń techniczno- eksploatacyjnych dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, sporządzanie programów badań dla nowego i modernizowanego taboru wagonowego, oceny stanu technicznego wagonów – układy hamulcowe, wózki jezdne , zderzaki, ramy wagonów, układy klimatyzacji, ocena zgodności.

Część 11: Systemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych.

Część 12: Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

Część 13: Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji).

Część 14: Koleje wąskotorowe – bezpieczne przewozy.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane do 15 grudnia 2020 r.
Przy czym termin realizacji poszczególnych szkoleń będzie każdorazowo uzgadniany z wybranym Wykonawcą, minimum 20 dni przed terminem przeprowadzenia szkolenia.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Agenda: 15%

Doświadczenie: 25%

Termin składania ofert

12 października 2020 r. godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/17996/details


Metadane

Data publikacji : 02.10.2020
Data modyfikacji : 09.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry