Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne

10.09.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na:

01.10.2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych, zwanej dalej „Platformą” oraz powiązanej z nią aplikacji na urządzenia mobilne, zwanej dalej „Aplikacją”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Platformy i Aplikacji.
  2. Przygotowanie pod kątem technicznym, graficznym i multimedialnym 16 szkoleń e-learningowych oraz ich wdrożenie na Platformę.
  3. Zapewnienie Usługi Wsparcia Technicznego oraz gwarancji dla Platformy i Aplikacji.
  4. Zapewnienie Usługi Rozwoju Platformy i Aplikacji w ilości 300 roboczogodzin.
  5. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dedykowanego administratorom Zamawiającego w zakresie obsługi platformy i szkoleń, w wymiarze zapewniającym skuteczne przeszkolenie maksymalnie 16 pracowników Zamawiającego.
  6. Opracowanie instrukcji dla użytkowników Platformy oraz Aplikacji i administratora Zamawiającego z zapewnieniem jej ciągłej aktualizacji.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane do 30 czerwca 2022 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Jakość: 30%

Doświadczenie: 10%

Termin składania ofert

24 wresień 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/4750/details


 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Data modyfikacji : 09.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry