Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

26.05.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 2 części:

Część 1: Pamięć przenośna.

Część 2: Materiały informacyjno-promocyjne.

Termin realizacji

Część 1: w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Część 2: w terminie do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Jakość: 40 %

Termin składania ofert

26 czerwiec 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl. Postępowanie dostępne jest w sekcji [Lista ogłoszeń o postępowaniach].
Bezpośredni dostęp do dokumentacji postępowania:
Postępowanie

Metadane

Data publikacji : 26.05.2020
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry