Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

08.04.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


04.08.2020 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w zakresie Części 2

W załącznikach do strony opublikowano informację o udzieleniu zamówienia w zakresie Części 2.


15.07.2020 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w zakresie Części 1

W załącznikach do strony opublikowano informację o udzieleniu zamówienia w zakresie Części 1.


19.06.2020 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w zakresie Części 1

W załącznikach do strony opublikowano informację o ponownym wyborze oferty najkrzystniejszej w zakresie Części 1.


19.06.2020 - UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w zakresie Części 1

W załącznikach do strony opublikowano informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie Części 1.


28.05.2020 - INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze ofert najkorzystniejszych.


27.04.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Udostępniamy informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty. 


22.04.2020 MODYFIKACJE OOZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające informację o zmianach OOZ. Ponadto w związku z modyfikacją OOZ udostępniono jego zaktualizowaną wersję.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną tj. organizacją serwisu kawowego oraz przygotowaniem i podawaniem cateringu w następujących miastach: Warszawa oraz Kraków. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części, jak niżej:

Część 1: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Warszawie.

Część 2: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Krakowie.

Termin realizacji

Część 1 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 2 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kryteria oceny ofert

Część 1-2:

Cena - 80%
Kawa z certyfikatem Fair trade lub innym równoważnym - 10%
Odległość - 10%

Termin składania ofert

27 kwietnia 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl. Ogłoszenie dostęne jest w sekcji [Lista ogłoszeń o postępowaniach]. Do terminu otwarcia ofert postępowanie będzie widoczne w zakładce Aktualne, po tym terminie w zakładce Archiwalne.


 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2020
Data modyfikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry